Declaració de responsabilitat social y ambiental

DAUCAT Serveis Turístics de Catalunya, SL aposta per una oferta de turisme de natura, especialment de turisme ornitològic, fonamentada en un compromís de responsabilitat social i ambiental.

Entenem el turisme sostenible com “aquell que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la industria, de l’entorn i de les comunitats amfitriones”, Organització Mundial del Turisme (OMT).

La nostre proposta intenta minimitzar els impactes negatius del turisme sobre el medi natural y maximitzar els positius, aplicant per això criteris globals de sostenibilitat en la seva planificació i desenvolupament.

Valoritzem el nostre patrimoni natural y, especialment, el recurs viu que suposen les aus com a indicadors y com elements motivadors.

Impliquem als nostres veïns, col·laboradors i proveïdors en millorar l’atenció a aquest turista de natura.

Entenem que només ofertes ambientalment responsables i sostenibles, amb professionals conscienciats i ben formats, poden evitar o reduir els impactes negatius i contribuir a la conservació del medi natural, especialment de les aus i els seus hàbitats, i al desenvolupament rural de la nostra terra.