CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT

a) CONTRACTACIÓ DEL VIATGE COMBINAT

1. Sol·licitud de reserva

 • 1. El consumidor que desitgi contractar un viatge combinat ha de realitzar una sol·licitud de reserva. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència detallista o, en el seu cas, l’agència organitzadora, es compromet a realitzar les gestions oportunes per obtenir la confirmació de la reserva segons el nombre de places disponibles i el període pel qual s’ha sol·licitat.
 • 2. Si en el moment de la sol·licitud de la reserva, aquesta no pot ser confirmada de manera immediata, l’agència podrà reclamar al consumidor el dipòsit d’una suma equivalent, com a màxim, el 20% del preu del viatge de la reserva sol·licitada. Si es confirma la reserva, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma dipositada, deduïdes, si escau, les despeses de gestió.
 • 3. Si el consumidor sol·licita l’elaboració d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció del projecte. Si el consumidor accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, i aquesta pot confirmar-li els serveis que comprengui, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge. Sempre que no pugui confirmar-los, l’agència haurà de tornar les quantitats entregades pel consumidor.
 • 4. En tots els supòsits anteriors, si l’agència no pot oferir el viatge sol•licitat i ofereix al consumidor la realització d’un viatge diferent, excepte que s’indiqui expressament el contrari, s’entendrà que manté aquesta oferta durant 24 hores. En aquests casos, el contracte es perfeccionarà si el consumidor accepta l’oferta dins d’aquest termini o del que expressament s’hagi establert.

2. Persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l’agència detallista aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les seves característiques.

D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona, la mobilitat de la qual, per participar en el viatge, es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, en què la seva situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

3. Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és de compliment obligat per ambdues parts.

4. Pagament del preu

 • 1. En el moment de la confirmació de la reserva, el consumidor haurà d’abonar una suma que no superi el 40% del preu del viatge combinat o, en el seu cas, completar fins a aquest import les quantitats que hagués entregat a compte.
 • 2. El pagament de la resta del preu es realitzarà quan l’agència ofereixi l’entrega al consumidor dels títols de transport, abonaments de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions que formin el viatge combinat, excepte quan els proveïdors exigeixin un calendari de pagaments diferent. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l’agència el requerirà perquè el realitzi en el termini que se li fixi. Si l’agència no fixa un calendari de pagament, s’entendrà que el pagament haurà de realitzar-se com a màxim 7 dies abans de la sortida.
 • 3. L’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la desestimació abans de la sortida si el consumidor no realitza qualsevol dels pagaments previstos en els apartats anteriors en el termini que correspongui.

b) REGLES APLICABLES A LES PRESTACIONS DEL VIATGE COMBINAT

5. Prestacions

 • 1. Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor en l’opuscle o programa, així com de les indicacions referents a aquesta informació que s’hagin realitzat en confirmar la reserva.
 • 2. No obstant això, l’agència organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en l’opuscle abans de la perfecció del contracte. Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s’han d’haver comunicat clarament per escrit al consumidor.

6. Allotjament

Tret que s’indiqui una altra cosa en l’opuscle o es disposi en condicions particulars:

 • a) En relació amb aquells països en els quals s’especifica classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, l’opuscle recull la classificació turística que s’atorga en el país corresponent.
 • b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.
 • c) Les habitacions o cabines d’un vaixell triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les quals s’afegeix un o dos llits, que acostumen a ser un sofà llit o un llit plegable, excepte en certs establiments on, en lloc de llits addicionals, es fan servir dos llits més grans.

7. Altres serveis

 • 1. Per norma general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, tret que s’indiqui d’una altra forma, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, en aquests menjars no s’inclouen les begudes.
 • 2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars.
 • 3. S’entendrà que la presència de mascotes és acceptada al viatge si de manera expressa així s’indica a la publicitat i informació prèvia del mateix. En cas contrari, si el consumidor desitja viatjar amb la seva mascota, haurà de posar-ho en coneixement de l’agència abans d’efectuar la sol•licitud de reserva a fi de que pugui informar-lo si és o no possible.

c) DRETS DE LES PARTS ABANS DE COMENÇAR EL VIATGE

8. Modificació del contracte

 • 1. Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol•licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, a l’itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre extrem sobre les prestacions i l’agència pot efectuar-los, aquesta podrà exigir-li l’abonament de les despeses addicionals justificades que haguessin causat aquestes modificacions, així com unes despeses de gestió de la reserva que no podran excedir del 3% del preu del viatge.
 • 2. Abans de la sortida, l’agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi del viatge combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització dels fins d’aquest, segons les seves característiques generals o especials.
 • 3. En el supòsit que l’agència es vegi obligada a realitzar canvis significatius ho posarà immediatament en coneixement del consumidor. Aquest podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en el qual es necessiten les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència en els tres dies següents al que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

9. Revisió del preu

 • 1. L’agència només podrà revisar el preu, a l’alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15% del preu del viatge. A més, aquesta revisió només es podrà portar a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
  • a) Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
  • b) Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant.
  • c) De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d’aeroport, embarcació, desembarcament i altres d’inclosos en el preu.
 • 2. El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contravalor de la moneda del país de destinació i els preus, taxes i impostos aplicables a la data d’edició de l’opuscle.
  En cas de circuits que incloguin dos o més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar dels EUA a la mateixa data. Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15% del preu del viatge, l’agència el posarà immediatament en coneixement del consumidor, que podrà resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència en els tres dies següents després que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

10. Drets del consumidor en cas de resolució

 • 1. En els supòsits en què el consumidor, d’acord amb els apartats anteriors, resolgui el contracte podrà optar entre:
  • a) Que li reemborsin abans que hagin transcorregut 14 dies naturals totes les quantitats pagades o
  • b) Que, sempre que l’agència pugui proposar-li-ho, li ofereixi un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge ofert és de qualitat superior, l’agència no li exigirà cap suplement. També podrà acceptar la realització d’un viatge de qualitat inferior, però en aquest cas l’agència li descomptarà la diferència de preu.
 • 2. En ambdós casos, el consumidor té dret a reclamar la indemnització prevista per al supòsit de cancel•lació del viatge previst en l’apartat 13 i en els seus mateixos conceptes.

11. Cessió de la reserva

 • 1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en l’opuscle i en el contracte per realitzar el viatge combinat.
 • 2. La cessió haurà d’ésser comunicada per qualsevol mitjà a l’agència i serà gratuïta si aquesta rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici del viatge. Si es desitja portar a terme amb posterioritat i l’agència pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor unes despeses de gestió que no excedeixin del 3% del preu del viatge.
 • 3. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que poguessin haver causat la cessió.

12. Dret de desestimació del consumidor

 • 1. En tot moment el consumidor i usuari podrà deixar sense efecte els serveis sol•licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però haurà d’indemnitzar al organitzador o detallista en les quanties que a continuació s’indiquen, excepte que la resolució tingui lloc per causa de força major:
  • A) Si el viatge no està subjecte a condicions econòmiques especials de contractació:
   • 1. Despeses de gestió;
   • 2. Despeses d’anul·lació, si n’hi ha, i
   • 3. Una penalització consistent en el 5% de l’import total del viatge, si la cancel•lació es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d’antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores abans a la sortida.
  • B) Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, tals com nòlit d’avions, bucs, tarifes especials o altres anàlogues, les despeses de gestió, les despeses d’anul•lació i les penalitzacions s’establiran d’acord amb les condicions acordades entre les parts.
 • 2. En tot cas el desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de l’agència.

13. Cancel•lació del viatge per part de l’organitzador

 • 1. La cancel•lació del viatge, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, li dóna dret a resoldre el contracte amb els drets previstos en l’apartat 10.
 • 2. Si la cancel•lació del viatge es comunica dins dels dos mesos anteriors a la sortida, l’agència haurà d’abonar al consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de:
  • a) El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i menys de 2 mesos.
  • b) El 10% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació d’entre els 15 i 3 dies.
  • c) El 25% del preu del viatge, si es produeix en les 48 hores anteriors a la sortida.
 • 3. No hi ha obligació d’indemnitzar en els següents supòsits: .
 • a) Quan la cancel•lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l’exigit en l’opuscle o en el contracte per al viatge combinat.
  • En aquest cas, l’agència ha de comunicar per escrit la cancel•lació al consumidor abans de la data límit fixada en l’opuscle o en el contracte.
  • Si no n’hi ha, l’agència ha de notificar la cancel•lació amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida.
 • b) Quan la cancel•lació del viatge es deu a causes de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a l’agència, anormals i imprevisibles, la conseqüència de les quals no hauria pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència adequada.

14. Falta de presentació a la sortida

 • 1. Hi haurà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no realitzar el viatge i no es presenta a l’hora i lloc previstos per a la sortida.
  En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats entregades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.
 • 2. No obstant això, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret que se li retornin les quantitats entregades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d’anul•lació.
  A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greus del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a l’agència aquesta impossibilitat abans de la sortida.

d) DRETS I DEURES DE LES PARTS DESPRÉS D’INICIAR EL VIATGE

15. Compliment defectuós o falta de prestació de serveis

 • 1. Quan el consumidor comprovi, durant la realització del viatge, que hi ha algun defecte o es produeix la falta de prestació d’algun servei contractat, haurà de comunicar-ho en el mateix lloc i al més aviat possible a l’organitzador o al detallista i, si escau, al prestador del servei de què es tracti, a fi de que l’agència pugui tenir la possibilitat de buscar una solució immediata si és possible. La comunicació s’haurà de realitzar per escrit o en qualsevol forma en què quedi constància. Després de rebre la comunicació, el detallista o l’organitzador hauran d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.

16. Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organitzador

 • 1. L’agència haurà d’adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si una vegada iniciat aquest no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte. Són part important dels serveis previstos aquells, la falta de realització dels quals impedeix el desenvolupament normal del viatge i provoquen que no sigui raonable esperar que el consumidor, enmig d’aquest tipus de viatge, el continuï en aquestes circumstàncies.
 • 2. L’agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.
 • 3. Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l’agència no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l’organitzador.
 • 4. Si les solucions adoptades per l’organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, l’agència hauria de:
  • a) Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de tornada.
  • b) Reemborsar-li el preu pagat amb deducció de l’import de les prestacions que li hagi proporcionat fins a acabar el viatge, excepte si el defecte que impedeix la continuació del viatge
   és imputable al consumidor.
  • c) Abonar-li la indemnització que sigui procedent.

17. Desestimació del consumidor durant el viatge

 • 1. El consumidor té el dret a desistir del contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge, però no podrà reclamar la devolució de les quantitats entregades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.
 • 2. Si la desestimació obeeix a un accident o a una malaltia del consumidor, que li impedeixi continuar el viatge, l’agència està obligada a prestar la necessària assistència i, en el seu cas, a abonar l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades, deduïdes les despeses d’anul•lació degudament justificades que correspondran.
 • 3. En ambdós casos, totes les despeses suplementàries ocasionades per la desestimació, i en particular les de repatriació o trasllat al lloc d’origen, són a càrrec del consumidor.

18. Deures de col·laboració del consumidor al normal desenvolupament del viatge

 • 1. El consumidor haurà d’atenir-se a les indicacions que li faciliti l’agència per a l’adequada execució del viatge, així com a les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.

e) RESPONSABILITAT CONTRACTUAL PER COMPLIMENT DEFECTUÓS O INCOMPLIMENT

19. Responsabilitat

 • 1. L’agència respondrà envers al consumidor del correcte compliment de les prestacions del contracte de viatge combinat que ofereix a la venda, tant si executa ella mateixa les esmentades prestacions com si les duen a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

20. Causes d’exoneració de responsabilitat

La responsabilitat d’organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • a) Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor.
 • b) Que aquests defectes siguin imputables a un tercer, aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
 • c) Que els defectes esmentats es deguin a causes de força major, entenent per causes de força major aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les
  conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
 • d) Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o l’organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar.

21. Deure d’assistència de l’agència

 • 1. L’agència organitzadora i l’agència detallista, malgrat estar exonerades de responsabilitat, continuaran obligades a proporcionar l’assistència necessària al consumidor que es trobi en dificultats.
 • 2. No existirà el deure d’assistència previst en l’apartat anterior quan els defectes produïts durant l’execució del contracte siguin atribuïbles de forma exclusiva a una conducta intencional o negligent del consumidor.

22. Limitacions de responsabilitat dels convenis internacionals

Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, la reparació o rescabalament dels danys corporals i no corporals que resultin de l’incompliment o de la mala execució estarà subjecta a les limitacions que aquestes estableixin.

23. Limitació de responsabilitat per danys no corporals

 • 1. Quan les prestacions del viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals:
  • a) les indemnitzacions per danys no corporals quedaran limitades per tots els conceptes al doble del preu del viatge, inclosos els danys morals no derivats d’un dany corporal i els
   reemborsaments que s’hagin de realitzar.
  • b) la indemnització de l’agència organitzadora pels danys derivats de pèrdua o deteriorament de l’equipatge quedarà limitada a 350 €.
 • 2. No regiran les limitacions previstes en els dos apartats anteriors si l’agència o els prestadors de serveis han provocat intencionadament els danys o han actuat de forma temerària sabent que probablement es produirien.

24. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes

 • 1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com de les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i respondrà de la correcció de la informació que faciliti. Els nacionals de fora de la Unió Europea hauran de consultar amb el seu Consolat o Ambaixada els requisits documentals i sanitaris necessaris per a la realització del viatge.
 • 2. El consumidor haurà d’obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació aniran a compte seu i, en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

25. Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat

 • 1. Les regles de responsabilitat contractual del viatge combinat no són aplicables a prestacions com la realització d’excursions, l’assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus, o altres anàlogues, que no es troben incloses en el preu global del viatge combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu amb ocasió del viatge o durant el seu transcurs.
  En aquests casos, l’agència haurà d’indicar al consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part del viatge combinat.
 • 2. Si l’agència intervé en la contractació d’aquestes prestacions respondrà d’acord amb les regles específiques del contracte que realitzi.

f) RECLAMACIONS I ACCIONS DERIVADES DEL CONTRACTE

26. Llei aplicable

Aquest contracte de viatge combinat, es regeix per allò acordat per les parts i per allò establert en aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de celebració del contracte i, en defecte d’aquestes, per allò disposat al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

27. Reclamacions a l’agència

 • 1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el consumidor podrà efectuar per escrit reclamacions per la no-execució o la execució deficient del contracte davant l’agència detallista.
 • 2. En un termini màxim de 30 dies, l’agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.
 • 3. En aquesta fase, el consumidor i l’agència podran sol·licitar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixen a tal fi per trobar per ells mateixos una solució al conflicte, que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
 • 4. Si el conflicte no pot ser resolt mitjançant la reclamació a l’agència, el consumidor podrà sotmetre’l a l’arbitratge de consum si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, o si l’agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d’arbitratge del consumidor. Així mateix en tot cas el consumidor pot reclamar en via judicial.

28. Arbitratge de consum

 • 1. Si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, el consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent.
 • 2. No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en les quals hi ha intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.
 • 3. Tret que s’hagi fixat una altra cosa en l’oferta pública de submissió al sistema arbitral de consum, l’arbitratge serà de dret i el procediment arbitral es regirà pel que està disposat en el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer.
 • 4. El laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

29. Accions judicials

 • 1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el consumidor podrà reclamar per via judicial.
 • 2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de 2 anys, a comptar des del dia en el qual va finalitzar o havia de finalitzar el viatge.